Ba Fa Routine


 
 1. Begin Taiji (Tai Ji Qi Shi)
 2. Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gang Dao Dui)
 3. Lazily Tying Coat (Lan Zha Yi)
 4. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
 5. Single Whip (Dan Bian)
 6. Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gung Dao Dui)
 7. White Crane Spreads Wings (Bai He Liang Chi)
 8. Walking Obliquely (Xie Xing)
 9. Brushing Knees (Lou Xi)
 10. Stepping Forward Three Steps (Shang San Bu)
 11. Walking Obliquely (Xie Xing)
 12. Brushing Knees (Lou Xi)
 13. Stepping Three Steps (Shang San Bu)
 14. Hidden Thrust Punch (and Revolving Upper Arms) (Yan Shou Hong Quan)
 15. Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar (Jin Gung Dao Dui)
 16. Striking Down by Twisting Body Obliquely (Pie Shen Quan)
 17. Green Dragon Emerges from Water (Qin Lung Chu Shui)
 18. Double Pushing Hands (Shuang Tui Shou)
 19. Striking with Fist Under Elbow (Zhou Di Kan Quan)
 20. Stepping Back and Wrapping Upper Arms (Dao Juan Hong)
 21. White Crane Spreads Wings (Bai He Liang Chi)
 22. Walking Obliquely (Xie Xing)
 23. Flashing Turn to Back (Shan Tong Bei)
 24. Hidden Thrust Punch (and Whirling Upper Arms) (Yan Shou Hong Quan)
 25. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Shi Bi)
 26. Single Whip (Dan Bian)
 27. Cloud Hands (Yun Shou)
 28. High Patting on Horse (Gao Tan Ma)
 29. Brushing Right Foot (You Tsa Jiao)
 30. Brushing Left Foot (Zuo Tsa Jiao)
 31. Kicking With the Left Heel and Following (Zuo Deng Yi Gen)
 32. Stepping Forward Three Steps (Shang San Bu)
 33. Pounding the Ground (Zhi Di Quan)
 34. Double Jump Kick (Ti Er Qi)
 35. Protect-the-Heart Fist (Hu Xing Quan)
 36. Tornado Foot (Xuan Feng Jiao)
 37. Kicking with the Right Heel and Following (You Deng Yi Gen)
 38. Hidden Thrust Punch (and Whirling Upper Arms) (Yan Shou Hong Quan)
 39. Small Capturing and Hitting (Xiao Qin Da)
 40. Embracing Head and Pushing Mountain (Bao Tou Tui Shan)
 41. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
 42. Single Whip (Dan Bian)
 43. Forward Move(Qian Zhao)
 44. Backward Move(Hou Zhao)
 45. Parting the Wild Horse's Mane (Ye Ma Fen Zhong)
 46. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
 47. Single Whip (Dan Bian)
 48. Fair Maiden Works Shuttles (Yu Nu Chuan Suo)
 49. Lazily Tying Coat (Lan Zha Yi)
 50. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
 51. Single Whip (Dan Bian)
 52. Cloud Hands (Yun Shou)
 53. Double White Lotus (Shuang Bai Lian)
 54. Shake Foot and Fall into Split (Die Jiao Da Cha)
 55. Golden Rooster Stands on One Leg (Jin Ji Du Li)
 56. Stepping Back and Wrapping Upper Arms (Dao Juan Hong)
 57. White Crane Spreads Wings (Bai He Liang Chi)
 58. Walking Obliquely (Xie Xing)
 59. Flashing Turn to Back (Shan Tong Bei)
 60. Hidden Thrust Punch and Whirling Upper Arm (Yan Shou Hong Quan)
 61. Six Sealing and Four Closing (Liu Feng Si Bi)
 62. Single Whip (Dan Bian)
 63. Cloud Hands (Yun Shou)
 64. High Patting on Horse (Gao Tan Ma)
 65. Crossed Feet (Shi Zhi Jiao)
 66. Punch the Groin (Zhi Dang Chui)
 67. Ape Presents Fruit (Yuan Hou Xian Guo)
 68. Single Whip (Dan Bian)
 69. Sparrow Dashes Earth Dragon (Que Di Long)
 70. Stepping Forward to Form the Seven Stars (Shang Bu Qi Xing)
 71. Stepping Back to Ride the Tiger (Xia Bu Kua Hu)
 72. Turn Back and Wave Double Lotus (Zhuan Shen Shuang Bai Lian)
 73. Cannon Right in Front (Dang Tou Pao)
 74. Buddha's Warrior Attendant Pounds Mortar (Jing Gang Dao Dui)
 75. Close Taiji Form (Tai Ji Shou Si)


Online Sale


More Details


Tai Chi School


Local   Online


Ba Fa Application


Jincai Cheng

Create Your Badg


Contact:
Tel: 713 270 6797
Email:
jincaich@gmail.com

 
© 2004. International Chen Style Tai Chi Development Center. All rights reserved.
9968 Bellaire Blvd. #200
HOUSTON TX 77036
Tel: 713 270 6797
Fax:713 270 6790

Email: jincaich@gmail.com