Ba Fa Routine


 

Chen Style Tai Chi Xin Jia First Routine (New Frame Routine One)

 

1.  Preparing Form                    (Tai Ji Qi Shi)
2.  Indra Pounds with Tilt Hammer    (Jin Gang Dao Dui)
3.  Lazy About Grasping Robe         (Lan Zha Yi)
4.  Six Sealing and Four Closing       (Liu Feng Si Bi)
5.  Single Whip                        (Dan Bian)
6.  Indra Pounds with Tilt Hammer    (Jin Gang Dao Dui)
7.  White Crane Spreads It’s Wings    (Bai He Liang Chi)
8.  Walking Obliquely with Twist Step on Both Sides (Xie Xing Ao Bu)
9.  First Closing                       (Chu Shou)
10. Wade Forward with Twist Step on Both Sides (Qian Tang Ao Bu)
11. Walking Obliquely with Twist Step on Both Sides (Xie Xing Ao Bu)
12. Second Closing                     (Zai Shou)
13. Wade Forward with Twist Step on Both Sides (Qian Tang Ao Bu)
14. Hidden Hand Punch                 (Yan Shou Gong Quan)
15.
Indra Pounds with Tilt Hammer     (Jin Gang Dao Dui)
16. Drape Over Body and Punch        (Pi Shen Quan)
17. Lean with Back                     (Bei Zhe Kao)
18. Blue Dragon Goes Out of Water     (Qing Long Chu Shui)
19. Push Both Hands                   (Shuang Tui Shou)
20. Change Palms Thrice               (San Huan Zhang)
21. Fist Under Elbow                   (Zhou Di Kan Chui)
22. Twist Arm Restreat                 (Dao Juan Gong)
23. Step Back and Press Elbow         (Tui Bu Ya Zhou)
24. Middle Winding                     (Zhong Pan)
25.
White Crane Spreads Wings        (Bai He Liang Chi)
26. Wade Forward with Twist Step on Both Sides (Xie Xing Ao Bu)
27. Flash the Back                     (Shan Tong Bei)
28. Hidden Hand Punch                (Yan Shou Gong Quan)
29. Six Sealing and Four Closing       (Liu Feng Si Bi)
30. Single Whip                        (Dan Bian)
31. Move Hands                        (Yun Shou)
32. High Pat Horse                     (Gao Tan Ma)
33. Rub with Right Foot                (You Ca Jiao)
34. Rub with Left Foot                 (Zuo Ca Jiao)
35. Kick with Left Heel                 (Zuo Deng Yi Gen)
36. Wade Forward with Twist Step on Both Sides  (Qian Tang Ao Bu)
37. Hit Ground with Fist                (Ji Di Chui)
38. Turn Over Body and Double Kick   (Fan Shen Er Qi Tiao)
39. Beast Head Pose                  (Shou Tou Shi)
40. Tornado Foot                      (Xuan Feng Jiao)
41. Kick with Right Heel               (You Deng Yi Gen)  
42. Hidden Hand Punch                (Yan Shou Gong Quan) 
43. Small Capture and Strike              (Xiao Qin Da)
44. Cover Head and Push Mountain        (Bao Tou Tui Shen)
45. Change Palms Thrice                   (San Huan Zhang)
46. Six Sealing and Four Closing           (Liu Feng Si Bi)
47. Single Whip                            (Dan Bian)
48. Forward Move                          (Qian Zhao)
49. Backward Move                        (Hou Zhao)
50. Part Wild Horse's Mane                 (Ye Ma Fen Zong)
51. Six Sealing and Four Closing            (Liu Feng Si Bi)
52. Single Whip                             (Dan Bian)
53. Shake Both Feet                        (Shuang Zhen Jiao)
54. Fair Lady Threads Shuttles              (Yu Nu Chuan Suo)
55.
Lazy About Grasping Robe              (Lan Zha Yi)
56. Six Sealing and Four Closing            (Liu Feng Si Bi) 
57. Single Whip                             (Dan Bian)
58. Move Hands                            (Yun Shou)
59. Swing Foot and Stretch Down          (Bie Jiao Die Cha)
60. Golden Rooster Stand on One Leg      (Jin Ji Du Li)
61. Twist Arm Restreat                     (Dao Juan Gong)
62. Middle Winding                         (Tui Bu Ya Zhou)
63. Step Back and Press Elbow             (Zhong Pan)
64. White Crane Spreads Wings             (Bai He Liang Chi)
65. Walking Obliquely with Twist Step on Both Sides  (Xie Xing Ao Bu)
66. Flash the Back                          (Shan Tong Bei)
67. Hidden Hand Punch                     (Yan Shou Gong Quan)
68. Six Sealing and Four Closing            (Liu Feng Si Bi)
69. Single Whip                            (Dan Bian)
70. Move Hands                             (Yun Shou)
71. High Pat horse                          (Gao Tan Ma)
72. Cross Feet                              (Shi Zi Jiao)
73. Punch at Underbelly                     (Zhi Dang Chui)
74. Ape and Monkey Presents Fruit          (Yuan Hou Xian Guo)
75. Six Sealing and Four Closing            (Liu Feng Si Bi)
76. Single Whip                             (Dan Bian)
77. Dragon on Ground                      (Que Di Long)
78. Step Up to Form Seven Stars           (Shang Bu Qi Xing)
79. Step Down to Ride the Tiger            (Tui Bu Kua Hu)
80. Turn body and Sweep Leg with Both Hands (Zhuan Shen Shuang Bai Lian)
81. Head on Blow                          (Dang Tou Pao)
82.
Indra Pounds with Tilt Hammer
        (Jin Gang Dao Dui)
83. Closing Form                           (Shou Shi)

 

 

Online Sale


More Details


Tai Chi School


Local   Online


Ba Fa Application


Jincai Cheng

Create Your Badg


Contact:
Tel: 713 270 6797
Email:
jincaich@gmail.com

 
© 2004. International Chen Style Tai Chi Development Center. All rights reserved.
9968 Bellaire Blvd. #200
HOUSTON TX 77036
Tel: 713 270 6797
Fax:713 270 6790

Email: jincaich@gmail.com