Ba Fa Routine


 

Chen Style Tai Chi 56 Competition Form

China Competition Form

1.  Preparing Form                        (Yu Bei Shi)
2.  Right
Indra Pounds with Tilt Hammer  (You Jin Gang Dao Dui)
3.  Lazy About Grasping Robe             (Lan Zha Yi)
4.  Right Six Sealing and Four Closing     (You Liu Feng Si Bi)
5.  Left Single Whip                       (Zuo Dan Bian)
6.  Deflect Parry and Punch               (Ban Lan Chui)
7.  Shield Heart with Fist                 (Hu Xin Chui)
8.  White Crane Spreads Wings   (Bai He Liang Chi)
9.  Walk Obliquely and Twist Step on Both Sides (Xie Xing Ao Bu)
10. Lift Close                              (Ti Shou)
11. Front Routine                          (Qian Tang)
12. Right Hidden Hand Punch    (You Yan Shou Gong Quan)
13. Drape Over Body and Punch           (Pi Shen Chui)
14. Lean with Back                        (Bei Zhe Kao)
15. Blue Dragon Out of Water              (Qing Long Chu Shui)
16. Chop with Hands                       (Zhan Shou)
17. Turn Flowers Over and Brandish Sleeves (Fan Hua Wu Xiu)
18. Turn Up Flowers from Sea Bottom     (Hai Di Fan Hua)
19. Left Hidden Hand Punch    (Zuo Yan Shou Gong Quan)
20.
Left Six Sealing and Four Closing      (Zuo Liu Feng Si Bi)
21. Right
Single Whip                     (You Dan Bian)
22. Move Hands                           (Yun Shou)
23. Move Hands                           (Yun Shou)
24. High Pat Horse                        (Gao Tan Ma)
25. Right Punch in Succession             (You Lian Zhu Pao)
26. Left Punch in Succession              (Zuo Lian Zhu Pao)
27. Flash the Back                         (Shan Tong Bei)
28. Punch at Underbelly                   (Zhi Dang Chui)
29. White Ape Presents Fruit              (Bai Yuan Xian Guo)
30. Both Hands Punch                     (Shuang Tui Shou)
31. Middle Winding                        (Zhong Pan)
32. Forward Move                         (Qian Zhao)
33. Backward Move                        (Hou Zhao)
34. Right Separate Wild Horse’s Mane     (You Ye Ma Fen Zong)
35. Left Separate Wild Horse’s Mane      (Zuo Ye Ma Fen Zong)
36. Swing Foot and Stretch Down         (Bai Jiao Die Cha)
37. Left and Right Golden Pheasant Stands on One Leg (Zuo You Jin Ji Du Li)
38. Twist Arm Retreat                    (Dao Juan Gong)
39. Step Back and Press Elbow          
Tui Bu Ya Zhou
40. Shuffle                               (Ca Jiao)
41. Kick with One Heel                    (Deng Yi Gen)
42. Turn Up Flowers from Sea Bottom     (Hai Di Fan Hua)
43. Punch Down Towards Ground         (Ji Di Chui)
44. Turn Body Up and Make Bouble Kicks  (Fan Shen Er Qi)
45. Shake Both Feet                      (Shuang Zhen Jiao)
46. Kick with Heel                         (Deng Jiao )
47. Fair Lady Threads Shuttles            (Yu Nu Chuan Suo)
48. Waist Twist Elbow                     (You Lan Zhou)
49. Wrap Crackers Style                  (Guo Bian Pao)
50. Dragon on Ground                    (Que Di Long)
51. Step Up to Form Seven Stars         (Shang Bu Qi Xing)
52. Step Down to Ride the Tiger          (Tui Bu Kua Hu)
53. Swing Leg with Body Turn            (Zhuan Shen Bai Lian)
54. Head on Blow                        (Dang Tou Pao)
55. left
Indra Pounds with Tilt Hammer  (Zuo Jin Gang Dao Dui)
56. Closing Form                         (Shou Shi)

 

 


Online Sale


More Details


Tai Chi School


Local   Online


Ba Fa Application


Jincai Cheng

Create Your Badg


Contact:
Tel: 713 270 6797
Email:
jincaich@gmail.com

 
© 2004. International Chen Style Tai Chi Development Center. All rights reserved.
9968 Bellaire Blvd. #200
HOUSTON TX 77036
Tel: 713 270 6797
Fax:713 270 6790

Email: jincaich@gmail.com