Ba Fa Routine


 

 

Chen Style Taiji Quan

San Shi Ba – 38 Section Routine

Yu Bei Shi - Preparing Form 

1.   Jin Gang Dao Dui - Indra Pounds with Tilt Hammer

2.   Lan Zha Yi - Lazy About Grasping Robe

3.   Liu Feng Si Bi - Six Sealing and Four Closing  

4.   Dan Bian - Single Whip 

5.   Jin Gang Dao Dui - Indra Pounds with Tilt Hammer

6.   Bai He Liang Chi - White Crane Spreads Wings  

7.   Xie Xing - Oblique Form 

8.   Lou Xi Ao Bu - Brush Knee and Twist Step  

9.   Yan Shou Gong Quan - Hidden Hand Punch            

10.  Jin Gang Dao Dui - Indra Pounds with Tilt Hammer

11.  Pie Shen Quan - Lean with Back

12.  Qing Long Chu Shui - Blue Dragon Out of Water     

13.  Shuang Tui Shou - Both Hands Push 

14.  Zhou Di Kan Quan - Fist Under Elbow                 

15.  Dao Juan Gong - Twist Arm Retreat 

16.  Bai He Liang Chi - White Crane Spreads Wings

17.  Xie Xing - Oblique Form

18.  Shan Tong Bei - Flash the Back  

19.  Yan Shou Gong Quan - Hidden Hand Punch

20.  Liu Feng Si Bi - Six Sealing and Four Closing

21.  Dan Bian - Single Whip

22.  Yun Shou - Move Hands 

23.  Gao Tan Ma - High Pat Horse   

24.  Shi Zi Bai Lian – Cross Hands and Swing Leg    

25.  Zhi Dang Chui - Punch at Underbelly  

26.  Yuan Hou Xian Guo - Monkey Looks for Fruit           

27.  Dan Bian - Single Whip

28.  Hu Xin Quan - Shield Heart with Fist 

29.  Xie Xing - Oblique Form

30.  Hui Tou Jin Gang Dao Dui – Turning back and Indra Pounds with Tilt Hammer

31.  Lan Zha Yi - Lazy About Grasping Robe

32.  Liu Feng Si Bi - Six Sealing and Four Closing

33.  Dan Bian - Single Whip

34.  Shuang Bai Lian – Sweep Leg with Both Hands

35.  Shang Bu Qi Xing – Step Up to Form Seven Stars

36.  Xia Bu Kua Hu – Step Down to Ride the Tiger

37.  Bai Lian Dang Tou Pao – Sweep Leg and Cannon Forward

38.  Jin Gang Dao Dui - Indra Pounds with Tilt Hammer

Shou Shi – Closing Form

 

Online Sale


More Details


Tai Chi School


Local   Online


Ba Fa Application


Jincai Cheng

Create Your Badg


Contact:
Tel: 713 270 6797
Email:
jincaich@gmail.com

 
© 2004. International Chen Style Tai Chi Development Center. All rights reserved.
9968 Bellaire Blvd. #200
HOUSTON TX 77036
Tel: 713 270 6797
Fax:713 270 6790

Email: jincaich@gmail.com